Ochrana osobních údajů (dále OÚ) zákazníků a jejich zpracování dle stávající legislativy Zákona na ochranu osobních údajů (zákon 101/2001Sb.), Občanského zákoníku (zákon 89/2012 Sb.) se nově mění podle nařízení Evropské unie o Ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation = GDPR) č. 2016/679 ze dne 25. 5. 2016 se začátkem účinnosti od 25.5.2018.

1. SPRÁVCE 
Společnost Luka Living s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ 04904303 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 255411  (dále jen „Správce“).

Společnost Luka Residential s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, IČ 27363198 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108510  (dále jen „Správce“). 

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Marketingové a obchodní sdělení (nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení, včetně obchodních sdělení týkajících se zboží a/nebo služeb třetích stran), Registrace zákazníka (na webových portálech správce), Identifikace zákazníka (Nákup zboží a služeb na e-shopu správce a v jeho prodejních místech, Dodání zboží a služeb), Nákup zboží a služeb, Dodávka zboží a služeb, Identifikace platby, Zpracování reklamací.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací na webech Správce, vyplněním registračního formuláře, odesláním emailové adresy (rychlá registrace zasílání novinek apod.), odesláním objednávky či osobním potvrzením objednávky na prodejním místě Správce uživatel souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu zde uvedeném budou zpracovávány v automatizovaně vedené databázi správcem, případně zpracovatelem, se kterým má správce uzavřenou smlouvu, a to pro definované účely. 

Rozsah zpracovávaných OÚ

Rozsah zpracovaných osobních údajů s výčtem účelů zpracování

 POVINNÉ POLOŽKY

 NEPOVINNÉ POLOŽKY

Jméno, příjmení, rodné příjmení (Registrace zákazníka, a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

Registrace na sociálních médiích (Marketingová a obchodní komunikace)

Datum narození (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

Historii procházení a akcí zákazníka na webových portálech Správce (Marketingová a obchodní komunikace)

Adresa/y - Registrační, Fakturační, Dodací (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Emailová adresa (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Telefonní číslo/a (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Cookies (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Rodné číslo (Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace)

 

IP Adresy/MAC adresy přístupových zařízení, jejich typy, operační systémy (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Osobní číslo zákazníka (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Číslo/a faktur, zakázek, reklamací, stížností (Reklamace, Vznik, správa a ukončení zakázky, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Bezpečnostní video nahrávky (Ochrana majetku)

 

Číslo občanského průkazu, Fotokopie občanského průkazu (Vznik, správa a ukončení zakázky)

 

Datová schránka (Registrace zákazníka a identifikace zákazníka, Vznik, správa a ukončení zakázky, Reklamace, Marketingová a obchodní komunikace)

 

Plná moc nebo autorizace (Vznik, správa a ukončení zakázky)

 

Číslo debetní/platební karty (Vznik, správa a ukončení zakázky)

 

Číslo soukromého bankovního účtu (Vznik, správa a ukončení zakázky)

 

Uživatelské jméno – login (Registrace zákazníka a Identifikace zákazníka)

 

Účel Vznik, správa a ukončení zakázky obsahuje tyto podúčely – Registrace a Identifikace zákazníka, Uzavření kupní smlouvy, Dodávka zboží a služeb, Dodávka realizace stavby, Fakturace a Platby

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje budou zpracovávány dle účelů a po maximální dobu, uvedenou v tabulce níže:

Název

TYP účelu

Minimální délka platnosti

Vznik, správa a ukončení zakázky

Oprávněný zájem

36 měsíců

Reklamační řízení

Zákonná povinnost

dle nejdelší doby záruky, minimálně 36 měsíců

Plnění zákonných povinností – agendy finančního účetnictví – faktury, platby (součást Vznik, správa a ukončení zakázky)

Zákonná povinnost

dle legislativy
finanční účetnictví 10 let

Marketingová a obchodní komunikace (nabízení vlastních výrobků a služeb a zvyšování kvality)

Oprávněný zájem / Souhlas

36 měsíců: zákazník /
24 měsíců: od udělení souhlasu

Ochrana majetku a osob (bezpečnostní video nahrávky)

Oprávněný zájem

1 měsíc

Pokud do doby vypršení účelu platnosti zákazník neprovede jeho prodloužení nebo nerealizuje některý z kroků definovaných v bodě 7, budou osobní údaje zákazníka anonymizována. Každý zákazník je oprávněn odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, požadovat přehled zpracovávaných osobních údajů, požadovat přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu nebo odstraňovat své osobních údajů („být zapomenut“) z databáze zpracovatele. Provedení žádostí je specifikováno v bodě 6. Zákazník souhlasí s tím, že Správce v takovém případě ukončí zpracování osobních údajů k účelu uvedenému v bodu 2 nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů doručeno; ustanovení § 5 odstavce 9 zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“) tím není dotčeno. 

Zákazník souhlasí s tím, že Správce může provádět u zákazníka dotazování na platnost dříve uvedených osobních údajů.

5. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

5.1. Způsob zpracování osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány strojově nebo manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě v souladu s uvedenými zákony. 

6. POUČENÍ O PRÁVECH ZÁKAZNÍKŮ

6.1. Právo zákazníka na přístup k osobním údajům

Zákazník má právo požádat Správce o poskytnutí informace o rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Žádost zákazník uplatňuje osobně na kterékoliv pobočce Správce. Zákazník údajů obdrží požadované informace taktéž na pobočce, po provedeném jeho ztotožnění. Lhůta pro poskytnutí požadovaných informací je 30 dnů. Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

6.2. Právo na přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu

Zákazník má právo požádat Správce o přenos svých osobních údajů ve strojově čitelné podobě. Žádost podává zákazník osobně na kterékoliv pobočce Správce. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti přenosu osobních údajů začíná běžet 30ti denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou připraveny ve strojově čitelném kódu a bude předán zákazníkovi osobně, po ztotožnění, na pobočce Správce. Správce si vyhrazuje ponechání osobních údajů zákazníka v souvislostmi s právními povinnostmi (Faktury, Záruční doby) podle doby stanovené v příslušných zákonech (zákon 563/1991 Sb. a ve znění pozdějších úprav a Občanský zákoník 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších úprav). Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.2. Právo zákazníka na vymazání osobních údajů

Zákazník má právo požádat Správce o výmaz svých osobních údajů. Žádost podává zákazník na kterékoliv pobočce Správce. Po ztotožnění zákazníka při převzetí žádosti výmazu osobních údajů začíná běžet 30ti denní lhůta pro jeho provedení. Osobní údaje budou vymazány z marketingových databází pro komunikaci. Správce si vyhrazuje ponechání osobních údajů zákazníka v souvislostmi s prvními povinnostmi (Faktury, Záruční doby) podle doby stanovené v příslušných zákonech (zákon 563/1991 Sb. a ve znění pozdějších úprav a Občanský zákoník 89/2012 Sb. a ve znění pozdějších úprav). Za poskytnutí informace je Správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.2. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů

Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů a udělení souhlasu s jejich zpracováním je zcela dobrovolné na základě svobodného a vědomého projevu vůle zákazníka uděleného podle článku 6.

6.3. Další práva zákazníka

Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s účelem uděleného souhlasu, ochranou jeho soukromého života nebo v rozporu se zákonem, popř. platnými nařízeními (např. GDPR apod.), může (i) požádat Správce o vysvětlení, (ii) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, (iii) po případě obrátit se na kontrolní orgán (Úřad pro ochranu osobních údajů). Lhůta na prošetření žádosti je na straně Správce 30 dnů od obdržení žádosti. Žádost u Správce je možné uplatnit pouze písemně, a to pro zákazníky v České republice na e-mail adrese GDPR@lukaliving.cz. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo zákazníka obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠÍŘENÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
Odesláním objednávky zboží, služeb, katalogu apod., vyplněním webového formuláře zákazník uděluje souhlas Správci se zpracováním osobních údajů za účelem a v rozsahu, jak je v článku 2, 3 a 4 a v zákoně uvedeno a dále vyslovuje v souladu s § 7 zák. č. 480/2004 Sb., v platném znění, souhlas s šířením obchodních sdělení. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje zákazníka i v případě, že webový formulář vyplnila jiná osoba než zákazník, jehož osobní údaje byly ve formuláři uvedeny. Dojde-li k zpracování osobních údajů zákazníka podle předchozí věty a oprávněný zákazník se toho dovolá, postupuje Správce obdobně jako v článku 4, nebude-li dotčený zákazník požadovat jinak.


Spravovat nastavení cookies

RESIDENCE
CHARLES BRIDGE

PDF brochure